Правни Условия

СЪГЛАСУВАНЕ С НАШИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ

Ние сме Картал Индъстри Груп ЕООД („Компания“, „ние“, „нас“, „наш“).

Ние оперираме, както и всички други свързани продукти и услуги, които препращат или се свързват с нас, с тези правни условия („Правни условия“) (наричани заедно „Услуги“).

Можете да се свържете с нас на komplekskomsala@gmail.com.

Тези Правни условия представляват правно обвързващо споразумение, сключено между Вас, лично или от името на юридическо лице („Вие“), и Vaki-Chim LTD, относно Вашия достъп до използването на услугите ни. Вие се съгласявате, че с достъпа до тези Услуги сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Правни условия. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРАВНИ УСЛОВИЯ, ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ И ТРЯБВА ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НЕЗАБАВНО.

Допълнителните правила, условия или документи, които могат да бъдат публикувани или актуализирани ще бъдат включени тук чрез препратка. Ние запазваме правото си по наше усмотрение да правим промени или модификации на тези Правни условия по всяко време и по каквато и да е причина. Ще Ви предупредим за всякакви промени, като добавим или променим датата на „Последна актуализация“ на тези Правни условия, Вие няма да получите специално известие за такава промяна. Ваша отговорност е периодично да преглеждате тези Правни условия, за да сте информирани за актуализациите. Вие ще подлежите и ще се счита, че сте уведомени и че сте приели промените във всички ревизирани Правни условия, като продължите да използвате Услугите след датата, на която тези ревизирани Правни условия са публикувани.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. НАШИТЕ УСЛУГИ
 2. ПРАВАТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 3. ДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 4. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ
 5. ПРИНОС, ГЕНЕРИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 6. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС
 7. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
 8. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
 9. МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ
 10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 11. КОРЕКЦИИ
 12. ОПРОВЕРЖЕНИЕ
 13. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
 14. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 15. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ
 16. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ
 17. РАЗНИ
 18. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

1. НАШИТЕ УСЛУГИ

Информацията, предоставена при използване на Услугите, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице, в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба, или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава. Съответно тези лица, които решат да получат достъп до Услугите от други места, правят това по своя собствена инициатива и носят цялата отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

2. ПРАВА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нашата интелектуална собственост

Ние сме собственик на всички права върху интелектуалната собственост в нашите Услуги, включително целия изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики в Услугите (наричани заедно „Съдържание“ ), както и съдържащите се в тях търговски марки, марки за услуги и лога („Марките“).

Нашето съдържание и марки са защитени от законите за авторското право и търговските марки (и различни други права върху интелектуалната собственост и закони за нелоялна конкуренция) и договори в Съединените щати и по света.

Съдържанието и Марките се предоставят във или чрез Услугите „КАКТО СА“ само за ваша лична, некомерсиална употреба или вътрешни бизнес цели.

Вашето използване на нашите Услуги

При спазване от Ваша страна на тези Правни условия, включително раздела „ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ“ по-долу, ние Ви предоставяме неизключителен, непрехвърляем, отменим лиценз за:

 • достъп до Услугите и
 • изгляне или отпечатване на копие на която и да е част от Съдържанието, до която сте получили надлежен достъп.

Единствено за Ваша лична, некомерсиална употреба или вътрешни бизнес цели.

Освен както е посочено в този раздел или другаде в нашите Правни условия, никаква част от Услугите и никакво Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, препубликувани, качвани, публикувани, показвани публично, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани , лицензирани или използвани по друг начин за каквито и да било търговски цели, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

Ако желаете да използвате по какъвто и да е начин Услугите или Съдържанието, различни от посочените в този раздел или на друго място в нашите Правни условия, моля, отправете искането си към нас на имейл: vakichim@abv.bg. Ако Ви дадем разрешение да публикувате, възпроизвеждате или показвате публично каквато и да е част от нашите Услуги или Съдържание, трябва да ни идентифицирате като собственик или лицензодател на Услугата, Съдържанието или Маркате и да гарантирате, че всяко известие за авторско право или собственост се появява или е видимо при публикуване, възпроизвеждане или показване на нашето Съдържание.

Ние запазваме всички права, които не са Ви изрично предоставени в Услугите, Съдържанието и Марката.

Всяко нарушение на тези Права на интелектуална собственост ще представлява съществено нарушение на нашите Правни условия и правото Ви да използвате нашите Услуги ще бъде прекратено незабавно.

Вашите запитвания 

Моля, прегледайте внимателно този раздел и раздела „ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ“, преди да използвате нашите Услуги, за да разберете (a) правата, които ни давате, и (b) задълженията, които имате, когато публикувате или качвате каквато и да е съдържание чрез Услугите.

Запитвания: Може директно да ни изпращате всякакви въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно Услугите („Запитвания“), като по този начин Вие се съгласявате да ни прехвърлите всички права на интелектуална собственост в всяко такова Запитване. Вие се съгласявате, че ние ще притежаваме това запитване и ще имаме право на неограничената му употреба и разпространение за всякакви законови цели, търговски или други, без потвърждение или компенсация за Вас.

Вие носите отговорност за това, което публикувате или качвате: Изпращайки ни Запитване, чрез която и да е част от Услугите, Вие:

 • потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с нашите „ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ“ и няма да публикувате, изпращате, качвате или предавате чрез нашите Услугите каквото и да е запитване, което е незаконно, тормозещо, насаждащо омраза, вредно, клеветническо, неприлично, малтретиращо, обидно, дискриминационно, заплашителни към всяко лице или група, явно сексуалнo, невярно, неточни, измамни или подвеждащи;
 • до степента, допустима от приложимото законодателство, се отказвате от всички морални права и върху всяко такова запитване;
 • гарантирате, че всяко такова запитване е оригинално или че имате необходимите права и лицензи за изпращане на такива запитвания, като сте оторизирани право да ни предоставите горепосочените права във връзка със запитванията;
 • гарантирате и заявявате, че Вашите изпратената от Вас информация не е поверителна.

Вие носите цялата отговорност за Вашите запитвания и изрично се съгласявате да ни възстановите всички загуби, които може да понесем поради нарушение от Ваша страна на (a) този раздел, (b) права на интелектуална собственост на трета страна или (c) приложими закон.

3. ДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Използвайки нашите Услуги, Вие декларирате и гарантирате, че: (1) имате правоспособност и се съгласявате да спазвате тези Правни условия; (2) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате; (3) няма да достъпвате до нашите Услугите чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (4) няма да използвате нашите Услуги за незаконни или неоторизирани цели; (5) използването на нашите Услуги от Ваша страна няма да наруши приложим закон или наредба.

4. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате право да достъпвате или да използвате нашите Услуги за каквато и да е цел, различна от тази, за които ги предоставяме. Нашите Услуги не могат да се използват във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, които са специално одобрени от нас:

Като потребител на Услугите вие се съгласявате да не:

 • извличате данни или друго съдържание от нашите Услуги за създаване или компилиране, пряко или непряко, на данни без писмено разрешение от наша страна;
 • мамите или подведвеждате нас и другите потребители;
 • заобикаляте, деактивирате или да се намесвате по друг начин в свързаните със сигурността функции на нашите Услуги, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание, или налагат ограничения върху използването на нашите Услуги и/или Съдържание;
 • пренебрегвате, опетнявате или по друг начин вредите на нас и/или нашите Услуги;
 • използвате всяка информация, получена от нашите Услуги, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице.
 • използвате нашите Услуги по начин, който не е в съответствие с приложимите закони или разпоредби;
 • участвате в неоторизирано поставяне в рамка или свързване към нашите Услуги;
 • качвате или предавате (или опит за качване или предаване) вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване или повтаряне), които пречат на която и да е страна да използва без прекъсване нашите Услуги или модифицира, нарушава, прекъсва, променя или се намесва в използването, характеристиките, функциите, операциите или поддръжката на нашите Услуги;
 • участвате в каквото и да е автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или извличане на данни, инструменти за събиране и извличане на данни;
 • триете известия за авторски права или други права на собственост от всяко наше Съдържание;
 • качвате или предавате (или се опитвайте да качвате или предавате) всеки материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително, без ограничение, формати за обмен на ясни графики („подаръци“), 1 × 1 пиксела, уеб грешки, бисквитки или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „пасивен механизъм за събиране“ или „pcms“);
 • пречите, прекъсвате или създавате неоправдана тежест върху нашите Услуги, или мрежите или услугите, свързани с тях;
 • тормозите, дразните, сплашвате или заплашвате наши служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Услугите ни;
 • опитвате се да заобиколите всякакви мерки, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Услугите ни;
 • копирате или адаптирате софтуера на на нашите Услуги, включително Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код;
 • С изключение на разрешеното от приложимото законодателство, дешифрирате, декомпилирате или извършвате обратно инженерство на който и да е софтуер, по някакъв начин съставляващ част от Услугата, освен ако не е резултат от използването на стандартна търсачка или интернет браузър; използвате, стартирате, разработвате или разпространявате всяка автоматизирана система, включително всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец, който има достъп до Услугите или да използвате или стартирате неоторизиран скрипт или друг софтуер.
 • Използвате агент за покупки или покупки, за да правите покупки на Услугите.
 • Правете каквото и да е неразрешено използване на Услугите, включително събиране на потребителски имена и/или имейл адреси на потребители по електронен или друг начин с цел изпращане на непоискани имейли.
 • Използвате Услугите или Съдържанието ни за да се конкурирате с нас или генерирате на приходи.

5. ПРИНОС, ГЕНЕРИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Услугите не предлагат на потребителите да публикуват съдържание. Може да Ви предоставим възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, разпространявате съдържание и материали до нас, включително, текст, видео, аудио, снимки , графики, коментари (наричани „Приноси“).

Приносът може да се вижда от други потребители на Услугите и чрез уебсайтове на трети страни.

6. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС

Вие се съгласявате, че можем да съхраняваме, обработваме и използваме информацията, която предоставяте, както и настройките, които сте задали.

С изпращането на предложения или друга обратна връзка относно Услугите, Вие се съгласявате, че можем да я споделяме за маркетинг и други цели, без компенсация за Вас.

Ние нямаме достъп до Вашите приноси. Вие запазвате всички права за интелектуална собственос, свързани с Вашите Приноси. Ние не носим отговорност за изявления, предоставени от вас в която и да е област на Услугите. Вие носите пълната отговорност за Вашия принос към Услугите и се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от каквито и да е правни действия срещу нас по отношение на Вашите приноси.

7. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Ние получаваме правото, но не и задължението, да: (1) наблюдаваме Услугите за нарушения на тези Правни условия; (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение наруши закона или настоящите Правни условия, включително, докладване на такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по свое усмотрение и без ограничение да откажем, ограничим достъпа или деактивираме (доколкото това е технологично възможно) който и да е от вашите Приноси или част от тях; (4) да премахнем от или деактивираме всички файлове и съдържание по наше усмотрение и без ограничение, предизвестие или отговорност, които по някакъв начин обременителни за нашите системи; (5) да управляваме Услугата по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното и функциониране.

8. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези Правни условия остават в пълна сила и действие, докато използвате Услугите. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ ЗАКОННИ УСЛОВИЯ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАШЕ УСМОТРЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЖЕМ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕС) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО СЪС ИЛИ БЕЗ ПРИЧИНА ИЛИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ИЗЯВЛЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ ПРАВНИ УСЛОВИЯ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В УСЛУГИТЕ ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ ЕДИНСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ.

9. МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Услугите по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Ние, обаче, нямаме задължение да актуализираме информация за нашите Услуги.

Не можем да гарантираме, че Услугите ще бъдат достъпни по всяко време. Може да срещнем хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана с Услугите, което води до прекъсвания, забавяния или грешки. Ние запазваме правото си  да променяме, преразглеждаме, актуализираме, спираме, преустановяваме или променяме по друг начин Услугите по всяко време или по каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че не носим отговорност по време на престой или прекъсване ce на Услугата. Нищо в тези Правни условия няма да се тълкува като задължение за поддържане и поддръжка на Услугите. Нищо в тези Правни условия няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме Услугите или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с тях.

10. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Неформални преговори

За да ускорим разрешаването и да контролираме разходите за всеки спор, противоречие или иск, свързан с тези Правни условия (всеки „Спор“ и заедно „Спорове“), подадени от вас или от нас (индивидуално „Страна“ и колективно, „Страните“), страните се съгласяват първо да опитат да преговарят по всеки спор (с изключение на тези спорове, изрично посочени по-долу) неофициално най-малко 30 дни преди започване на арбитража. Такива неофициални преговори започват

писмено уведомление от едната страна до другата страна.

Предявяване на арбитраж

Всеки спор във връзка с тези Правни условия, включително всеки въпрос относно тяхното съществуване, валидност или прекратяване, ще бъде отнесен и окончателно решен от Международния търговски арбитражен съд към Европейската арбитражна камара (Белгия, Брюксел, Avenue Louise 146), съгласно Правилника на ICAC, който в резултат на препращането към него се счита за част от тази клауза. Броят на арбитражите е три. Седалището, юридическото място или арбитражът е България. Езикът на производството е български. Приложимото право на тези Правни условия е материалното право на България.

Ограничения

Страните се съгласяват, че всеки арбитраж ще бъде ограничен до Спора между страните поотделно. До пълната степен, позволена от закона, (а) арбитражът не може да бъде съчетаван с друго производство; (b) няма право или правомощие, който и да е Спор да бъде арбитражен на основата на колективен иск или да се използват процедури за колективен иск; и (в) няма право или правомощие, който и да е Спор да бъде заведен в качеството на представител за целта от името на широката общественост или на друго лице.

Изключения от неформалните преговори и арбитража

Страните се съгласяват, че следните спорове не са предмет на горната разпоредба относно обвързващия арбитраж при неформални преговори: (a) всякакви спорове, целящи налагане или защита или отнасящи се до валидността на някое от правата на интелектуална собственост на дадена страна; (b) всяко оспорване, свързано с или въз основа на твърдения за кражба, поверителност, нахлуване в неприкосновеността на личния живот или некатегоризирана употреба; (c) всеки иск за мярка за неотклонение. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитрира който и да е Спор, попадащ в тази част от тази разпоредбата, за която се установи, че е незаконна или неприложима, и такъв Спор ще бъде решен от съд с компетентна юрисдикция в рамките на изброените съдилища за юрисдикцията по-горе и страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на този краут.